EUROPAKO GAZTEEN MUGIKORTASUNARI buruzko JARDUNALDI informatiboa

JORNADA informativa sobre la MOVILIDAD JUVENIL EN EUROPA

EUROPAKO GAZTEEN MUGIKORTASUNARI BURUZKO JARDUNALDI INFORMATIBO batean parte hartzera gonbidatzen zaitugu. Jardunaldi horretan, Europako gazteen mugikortasunari buruzko esperientzia zehatzen berri emango da eta esperientzia horiek aurkeztuko dira mahai-inguru baten bidez. Mahai-inguru horretan, bereziki gazteei zuzenduta bidaiatzeko, ikasteko, praktikak egiteko eta Europan boluntariotza egiteko dauden programak aurkeztuko dira.

Te invitamos a participar en una JORNADA informativa SOBRE MOVILIDAD JUVENIL EN EUROPA, durante esta jornada se informará y presentarán experiencias concretas sobre movilidad juvenil europea a través de una mesa redonda en la que se presentaran diferentes programas que existen para viajar, estudiar, hacer prácticas, trabajar hacer voluntariado en Europa dirigidos a personas jóvenes especialmente.

Info

Data:
Abenduak 15

Ordutegia:
18:00etatik 19:30etara

Tokia:
Euskadi aretoa
KULTUR BIRIKA Zentroa

Uribe Kalea, 1B
48160 Derio, Bizkaia

Info

Fecha:
15 de Diciembre

Horario:
18:00 – 19:30

Lugar:
Sala Euskadi
Centro KULTUR BIRIKA

Uribe Kalea, 1B
48160 Derio, Bizkaia.

Izen ematea Formulario de inscripción


  • LEGE OHARRA / AVISO LEGAL

    2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoak babesteari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra) indargabetzen duena, 16. artikulua.

    Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), artículo 16.